Холбоо дохиоллын үйлчилгээ

Дуудлага, оношлогоо

Гэрээт бус дуудлагын үйлчилгээний үнэ

Тусгай төхөөрөмж / Хөнгөн/

60 хүртлэх минутын хугацаа зарцуулах дохиолдолд
Гэрээт бус хэрэглэгчийн дуудлагын үйлчилгээ

Тусгай төхөөрөмж / Дунд/

120 хүртлэх минут зарцуулах дохиолдолд
Гэрээт бус хэрэглэгчийн дуудлагын үйлчилгээ

Тусгай төхөөрөмж / Хүнд/

180 минутаас их хугацаа зарцуулах ажлууд хамаарна
Гэрээт бус хэрэглэгчийн дуудлагын үйлчилгээ

Camera & Fire Alarm System Service

Камер болон галын дохиоллын уридчилан сэргийлэх үйлчилгээ

Fire Alarm System Service

Галын дохиоллын уридчилан сэргийлэх үйлчилгээ

Camera System Service

Камер уридчилан сэргийлэх үйлчилгээ

Warranty – Call/Delivery

Баталгаат хугацааны үйлчилгээний дуудлагын төлбөр

Warranty / Until 120/

Баталгаат хугацааны дуудлагыг 120 минутанд шийдсэн тохиолдолд тооцогдох үнийн дүн

Warranty /121-240 minute/

Баталгаат хугацааны дуудлагыг 121-240 минутанд шийдсэн тохиолдолд тооцогдох үнийн дүн

Warranty /241-480 minute/

Баталгаат хугацааны дуудлагыг 241-480 минутанд шийдсэн тохиолдолд тооцогдох үнийн дүн