Могул Вишн үйлчилгээ

Home solution (Live)

Зөвхөн бичлэгээ шууд харах үйлчилгээ

Home solution (7 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 7 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- Бичлэгээ хөрвүүлэг авах 30 хүртлэх минут
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Home solution (14 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 14 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- Бичлэгээ хөрвүүлэг авах 30 хүртлэх минут
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Home solution (30 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 30 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- Бичлэгээ хөрвүүлэг авах 30 хүртлэх минут
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Business solution (Live)

Зөвхөн бичлэгээ шууд харах үйлчилгээ

Business solution (7 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 7 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Business solution (14 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 14 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Business solution (30 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 30 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Business solution (60 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 60 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Business solution (100 days)

Бичлэг хадгалах хугацаа 100 хоног
- Камерын төлөв байдлыг мэдээлэх
- Хөдөлгөөн илэрсэн тлхиолдолд мэдээлэх
- 10 хүртлэх хэрэглэгч харах эрх
- Камерын дүрсийг public -аар харуулах 10 минут хүртэл

Камерын түрээс

Энгийн камерын түрээсийн үйлчилгээний үнэ
- Камер шууд харах
- Бичлэг хадгалах хугацаа 14/30 хоног
- 1 камерын түрээсийн үнэ багтсан / Dahua 1420E /

Service MV- Бичлэг шэйрлэж харах (20 аккаунт)

20 хүртлэх аккаунт 1 камерыг зэрэг харах боломжтой.
Энэ үйлчилгээ нь 1 камер дээр нэмэлтээр авах боломжтой

Service MV- Бичлэг шэйрлэж харах ( 60 аккаунт )

60 хүртлэх аккаунт 1 камерыг зэрэг харах боломжтой.
Энэ үйлчилгээ нь 1 камер дээр нэмэлтээр авах боломжтой й

Service MV- Бичлэг шэйрлэж харах ( 100 аккаунт )

100 хүртлэх аккаунт 1 камерыг зэрэг харах боломжтой.
Энэ үйлчилгээ нь 1 камер дээр нэмэлтээр авах боломжтой х боломжтой

Powered by WHMCompleteSolution